Privacy Policy

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Emma Storris verwerkt voor haar relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel een vertegenwoordiger van Emma Storris, te bezoeken op de website www.storris.com of via het algemene e-mailadres contact@storris.com.

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán [naam in te vullen] een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Bankrekening- of IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie en de vertegenwoordiger van Emma Storris. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat Emma Storris daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen Emma Storris gebruikt worden door andere vertegenwoordigers.

Bewaartermijnen

Emma Storris bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten een lange doorlooptijd kunnen hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

Emma Storris heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Emma Storris verwerkt.  Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen e-mailadres contact@storris.com kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan contact@emmastorris.eu;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan contact@storris.com;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het e-mailadres contact@storris.com verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.storris.com.

 

Contact

Newsletter

You're not allowed copy content without my permission. Contact me if you want to use my content.